Adatvédelem

A NI-SZA CAR Kft. (továbbiakban: Társaságunk) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: NI-SZA CAR Kft.
Az adatkezelő címe: 2800 Tatabánya, Alkotmány út 2/C.
Az adatkezelő elérhetőségei: email: info@kiralyautohaz.hu
tel: (+36) 34/330-000
honlap: https://autokiraly.hu

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés folyamatának leírása:      

Társaságunk saját honlapot üzemeltet, amely a https://autokiraly.hu weboldal.

A honlap üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos informatikai feladatokat külső megbízott szervezet (Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.) látja el, aki ezen tevékenyégét adatfeldolgozóként végzi.

A honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.

Társaságunk lehetőséget biztosít arra, hogy az által üzemeltetett honlapon keresztül a látogató felvegye vele a kapcsolatot. Az időpont kérés menüpont alatt, a kapcsolat adatoknál az érintett neve (cégnév), e-mail címe, telefonszáma megadása után elküldheti az üzenetét.

Ez a szabály érvényes azokra az adatokra is, amelyek nem közvetlen kapcsolatfelvételre irányulnak, hanem valamilyen egyéb ügyintézésére. Abban az esetben, ha a megadott adatok alapján a megküldött információk szerint egy másik adatkezelést kell megkezdeni, úgy Társaságunkon belül az illetékességgel rendelkező ügyintézési pontra kerülnek az adatok, ahol az ott részletezettek szerint zajlik tovább az adatkezelés.

 Az adatkezelés célja:

Társaságunkkal történő kapcsolatfelvétel, időpontfoglalás elősegítése.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

kezelt adatok köre:

Név (cégnév) e-mail cím, telefonszám, üzenet szövege.

 Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Társaságunk az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi cégünket, úgy társaságunk jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig), vagy az érintett törlési kérelméig.

 Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

 Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).

Sütik (Cookies)

 Az adatkezelés folyamatának leírása:      

A látogatókról személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a weblap Google Analytics által (IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások stb.), melyek a honlap látogatottsági statisztikáját szolgálják. Ennek során sütik (cookies) kerülnek elhelyezésre a látogató számítógépén.

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.

A honlap üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos informatikai feladatokat külső megbízott szervezet (Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.) látja el, aki ezen tevékenyégét adatfeldolgozóként végzi.

Az adatkezelés célja:

A honlap látogatóiról személyhez kötött, automatikus adatrögzítés a felhasználási szokásokról Google Analytics, valamint cookiek segítségével.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

kezelt adatok köre:

IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások, számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa.

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Társaságunk az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi cégünket, úgy társaságunk jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a rögzítéstől számított 2 évig.

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

 Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Társaságunk tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).

Társaságunk gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Társaságunk törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben, a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is, a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően Társaságunk erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

© Copyright 2020 Király Autóház Tatabánya All rights reserved.